Stavební izolace a vlhkostní poruchy

Expertní posouzení v oboru stavební izolace a vlhkostní poruchy

Jedná se o vypracování expertíz nejen k vadám již realizovaných objektů, ale i k projektové dokumentaci právě navrhovaných staveb.

Provádíme:

 • Připomínkování poskytnuté projektové dokumentace v jakémkoliv stupni řešení
 • Připomínkování technického návrhu pro konkrétní podmínky, specifikace výhod a nevýhod řešení
 • Analýza vhodnosti technického řešení do konkrétních podmínek
 • Expertní posouzení provedení stavebních izolací v průběhu realizace, před předáním stavby či v průběhu životnosti
 • Rozbor příčin zatékání do objektu spolu s koncepčním návrhem sanace

Při zpracování posudků se snažíme nalézt a objektivně posoudit příčiny poruch.

Při analýzách příčin vycházíme z několikaletých zkušeností, jenž jsme získali při řešení těchto problémů.

Častou součástí expertního posudku je koncepční návrh řešení, který určí následný postup případné sanace či rekonstrukce.

V rámci koncepčního řešení je možné předložit variantní řešení s konkrétním vymezením výhod a nevýhod jednotlivých návrhů.

Využití dronu

Při práci používáme též dron, který slouží k dokumentování stavu stavebních konstrukcí v místech, která jsou jinak nepřístupná. Pomocí dronu je možné dostat pohled na stavební konstrukce, který jinak není možný. K tomu disponujeme odbornou kvalifikací výkladu těchto zjištěných skutečností, a to jak z hlediska faktických vad, tak ke zjišťování různých anomálií stavebních konstrukcí.

Denní osvětlení, proslunění a oslunění

Proslunění a oslunění

 • výpočet a posouzení proslunění obytných místností a bytových jednotek
 • výpočet a posouzení oslunění venkovních ploch určených k rekreaci
 • výpočet a posouzení oslunění fasád objektů
 • hodnocení a návrh parametrů obytných místností
 • hodnocení a návrh hmoty nového objektu z hlediska proslunění
 • hodnocení vlivu výstavby na okolní zástavbu a na sousední rekreační plochy

Denní osvětlení

 • výpočet bočního i horního denního osvětlení
 • výpočet denního osvětlení obytných místností, školských zařízení, zdravotnických zařízení, nákupních, zábavních a sportovních center, průmyslových objektů
 • hodnocení a návrh parametrů obytných místností
 • hodnocení a návrh parametrů pracovních ploch
 • hodnocení a návrh parametrů denních místností
 • hodnocení a návrh hmoty nového objektu z hlediska denního osvětlení
 • vliv výstavby na okolní zástavbu z hlediska denního osvětlení

Z hlediska návrhu slunečních clon provádíme

 • výpočet denního osvětlení ve stavu beze clon
 • výpočet denního osvětlení s vlivem clon
 • hodnocení vlivu navržených clon na zastínění dotčených míst

Akustika

STAVEBNÍ AKUSTIKA

 • předběžné stanovení požadavků, návrhy a posouzení dělicích vertikálních i horizontálních konstrukcí z hlediska vzduchové neprůzvučnosti
 • předběžné stanovení požadavků, návrhy a posouzení  obvodových konstrukcí z hlediska vzduchové neprůzvučnosti stanovené dle hlukových studií
 • předběžné stanovení požadavků, návrhy a posouzení dělicích konstrukcí z hlediska kročejové neprůzvučnosti
 • předběžné stanovení požadavků, návrhy a posouzení dělicích složených konstrukcí z hlediska vzduchové neprůzvučnosti
 • stanovení požadavků a posouzení optimální doby dozvuku
 • návrh akustických podhledů
 • prostorová akustika
 • návrh zvukpohltivých povrchů pro dosažení optimální doby dozvuku
  (ve všech výše uvedených případech jsme schopni doložit navržené hodnoty dílčím měřením analyzátorem zvuku)

ANALÝZA ZVUKU

 • návrh protihlukových clon
 • výpočet šíření hluku ve venkovním prostoru (hluk z dopravy, hluk z výroby, hluk od vzduchotechnického zařízení, hluk ze stavební činnosti)
 • průkaz šíření hluku v budovách (hluk z vnitřních zdrojů technologického vybavení-vzduchotechnika, výtahová zařízení, dieslové a elektro motory, garážová vrata, hluk ze stavební činnosti uvnitř budovy)
  (ve všech výše uvedených případech jsme schopni doložit navržené hodnoty dílčím měřením analyzátorem zvuku)

Grafický výstup protokolu předběžně vypočtené hodnoty vzduchové neprůzvučnosti

Tepelná technika, energetické zhodnocení budov

Výpočty a posouzení

Návrhy a posouzení skladeb konstrukcí

Základní tepelně-technické posouzení skladby stavební konstrukce:

Posouzení a návrh detailů

Komplexní hodnocení stavebních detailů (tepelných mostů) z hlediska dvourozměrného a trojrozměrného stacionárního vedení tepla a vodní páry:

 • výpočet dvou i trojrozměrných polí teplot a částečných tlaků vodní páry
 • výpočet minimální vnitřní povrchové teploty (teplotního faktoru vnitřního povrchu) a posouzení rizika povrchové kondenzace
 • výpočet tepelné ztráty a lineárního činitele prostupu tepla
 • výpočet součinitelů prostupu tepla okenních konstrukcí
 • výpočet přibližné oblasti kondenzace vodní páry v detailu
 • výpočet přibližné celoroční bilance vodní páry v místě detailu
 • výpočet poklesu dotykové teploty podlahových konstrukcí
 • Pasivní a nízkoenergetické domy

Výpočet tepelné stability místnosti v zimním a v letním období

 • výpočet průběhu teploty vnitřního vzduchu v místnosti během dne
 • výpočet tepelné stability místností
 • výpočet poklesu výsledné teploty v interiéru při otopné přestávce
 • výpočet vzestupu vnitřní teploty v interiéru v důsledku oslunění
 • návrh okenních otvorů a stínicích konstrukcí
 • Pasivní a nízkoenergetické domy

Hodnocení dynamické odezvy místností v čase na tepelnou zátěž v letním období

 • výpočet průběhu teploty vnitřního vzduchu, střední radiační teploty a výsledné operativní teploty v hodnocené místnosti během dne

Hodnocení dvouplášťových konstrukcí s otevřenou vzduchovou vrstvou

 • výpočet rychlosti proudění vzduchu v otevřené vzduchové vrstvě
 • výpočet průběhu teplot a částečných tlaků vodní páry ve vzduchové vrstvě
 • posouzení rizika kondenzace vodní páry ve vzduchové vrstvě

Zhodnocení tepelné náročnosti budovy

 • výpočet potřeby tepla na vytápění
 • výpočet měrné potřeby tepla na vytápění
 • výpočet průměrného součinitele prostupu tepla budovy
 • vystavení energetického štítku obálky budovy dle ČSN 73 0540-2
 • vystavení průkazu energetické náročnosti budovy dle Vyhlášky MPO č. 78/2013 Sb.
 • energetické audity budov
  • zjištění stavu energetického hospodářství objektu či celého komplexu budov
  • sestavení energetické bilance celého objektu i jeho dílčích částí
  • vypracování variantních návrhů opatření vedoucích ke snížení spotřeby energií
  • energetické, ekonomické, technické a enviromentální hodnocení navržených opatření
 • Pasivní a nízkoenergetické domy – posouzení energetické náročnosti v souladu s TNI 73 03 29, TNI 73 03 30

Sanace železobetonových a zděných konstrukcí

Nabízíme vypracování posudků a projektů v oblasti sanací železobetonových a zděných konstrukcí. Problematiku zpracováváme komplexně od identifikace příčin nevyhovujícího stavu až po návrh řešení sanace ve stupni pro provedení díla. Jedná se zejména o zamezení přístupu vlhkosti a o opatření, která mají za cíl budoucí ochranu konstrukcí a celých staveb.

Přehled oborů činnosti:

 • utěsňující injektáže trhlin a imperfekcí v železobetonu, horizontální clony a utěsňování zdiva proti pronikání vlhkosti
 • utěsňující membránové injektáže za konstrukci, vytváření hydroizolačního povlaku na vnějším líci konstrukce
 • zpevňující injektáže trhlin a imperfekcí v železobetonu, zpevňující injektáže zdiva
 • zpevňující injektáže za konstrukci, stabilizace podloží, nadzvedávání podlah
 • ochrana výztuže v železobetonu
 • reprofilace konstrukčních prvků
 • zesilování konstrukcí lepenou výztuží, zesilování konstrukcí obecně
 • povrchová ochrana železobetonových konstrukcí, zamezení přístupu látek způsobujících korozi do struktury materiálu, ochrana proti graffity
 • ochrana zdiva, sanační omítky, rekonstrukce historických objektů
 • průmyslové a pojížděné podlahy

Nejčastější oblasti použití:

 • Stavby pro dopravu a parkování (mosty, tunely, pojížděné plochy, parkovací domy, podzemní garáže)
 • Vodní stavby (hráze, vodní elektrárny, kanály, čistírny odpadních vod, nádrže na pitnou vodu)
 • Stavby pro energetiku (komíny, chladící věže, základy větrných elektráren)
 • Průmyslové stavby (podlahy)
 • Stavby pro zemědělství (jímky, sila)
 • Stavby bytové a občanské vybavenosti (podlahy, stropy)

Výběr z referencí

 • BD Korunní, Praha
 • BD Korunní Dvůr, Praha
 • BD Gutova, Praha
 • BD U Libeňského Pivovaru, Praha
 • BD Sněžka, Mariánské Lázně
 • Metro A Petřiny-Motol
 • Malá vodní elektrárna Maršov
 • Výrobní hala Siemens, Drásov
 • Aquacentrum Galandia, Galanta
 • OC Futurum Brno, Hradec Králové
 • OC Šantovka, Olomouc
 • OC Nitra
 • OC Bondy, Mladá Boleslav
 • OC Palladium, Praha
 • BB Centrum, Bratislava

Pasivní a nízkoenergetické domy

Poskytujeme zpracování dokumentace (projekty, výpočty,… – viz níže) pasivních a nízkoenergetických domů.

Naše dlouholeté zkušenosti z oblasti tepelné techniky zaručují kvalitu a spolehlivost provedených výpočtů. Při výpočtech pracujeme s reálnými čísly ve snaze dosáhnout funkčního celku a nikoliv jen „papírově“ splnit požadavky pasivního domu.
Jakožto etablovaná projekční kancelář máme zkušenosti s projekty větších staveb, které rádi uplatníme i v oblasti pasivní a nízkoenergetické výstavby.

Spolupracujeme s ověřenými dodavateli.

Nabídka našich služeb pro pasivní a nízkoenergetické domy

Technická podpora pro projektanty a architekty:

 • specializované tepelně-technické návrhy a posouzení skladeb a detailů v souladu se zásadami pasivní a nízkoenergetické výstavby
 • výpočty energetické náročnosti podle TN 73 0329 (30), které slouží pro prokázání splnění kritérií pasivního / nízkoenergetického domu podle českých  předpisů včetně případného návrhu opatření nutných k dosažení standardu pasivního / nízkoenergetického domu
 • odborné konzultace Vašich návrhů z hlediska tepelné techniky

Služby pro realizační firmy:

 • úpravy typizovaných projektů – zpracujeme pro Vás optimalizaci typizovaného projektu v případě jeho změn a úprav či nadstandardních požadavků dle individuálních  požadavků Vašeho klienta
 • nabízíme zajištění Blower-Door testu

Služby (nejen) pro stavebníky:

 • verifikace typizovaného projektu – kontrola správnosti řešení v souladu se zásadami pasivní a nízkoenergetické výstavby zejména z hlediska tepelné techniky
 • úpravy typizovaných projektů včetně optimalizace dle Vašich individuálních přání a požadavků
 • kompletní jednostupňová projektová dokumentace pasivního / nízkoenergetického domu

Soudně-znalecké posudky

Naše expertní kancelář je schopna vyhotovit soudně-znalecké posudky v oboru stavební izolace a stavební fyzika.

Znalecké a expertní posudky:

 • vodotěsné izolace
 • ploché a šikmé střešní pláště
 • provozní  (užitné střešní pláště, zelené, pochozí, pojížděné) balkony, terasy atd.
 • spodní stavby – ochrana staveb před spodní vodou a zemní vlhkostí
 • inženýrské stavby – mosty, tunely, opěrky atd. ochrana inženýrských staveb před vlivem tlakové a netlakové vody
 • interiérové izolace – izolace sprch, bazénů, koupelen, průmyslových a občanských objektů, pivovarů, mlékáren, plaveckých areálů atd.
 • fasády, zateplení
 • tepelné izolace všeho druhu od stavebních až po průmyslové
 • chladírny a mrazírny
 • posudky oken, včetně střešních oken, měření a výpočty
 • posudky všech konstrukcí, které obsahují vodotěsné izolace, nebo které se na ně napojují
 • posudky všech stavebních konstrukcí, které degradují vlhkostí akumulovanou, zkondenzovanou, vzlínavou
 • stavební fyzika (i měření):
  • stavební tepelná technika
  • akustika
  • denní osvětlení a proslunění
 • sanace železobetonových a zděných konstrukcí

Ceny a kalkulace všech výše uvedených oblastí ve stavebnictví.

K dispozici mám veškerou měřicí a expertizní techniku v této oblasti, včetně termovize, hlukoměrů atd.

V rámci naší znalecké a expertní činnosti pravidelně spolupracujeme se znalci, experty a advokáty, kteří doplňují naše znalecké oprávnění nebo s námi spolupracují v právní problematice zpracovávaných znaleckých posudků a další odborné činnosti.

Expertní a znalecké posudky

Společnost A.W.A.L. s.r.o. působí na českém a také na evropském trhu expertíz v oblasti stavebních izolací a stavební fyziky, prakticky od roku 1990, kdy byla založena ve formě AWAL – izolace staveb. Od roku 1996 (do současné doby) ve formě A.W.A.L. s.r.o.

Zabýváme se vším z oblasti obalových plášťů stavebních objektů, a to zejména expertízami střešních plášťů, spodních staveb, fasád a inženýrských staveb. Pod odborným vedením Ing. Marka Novotného, PhD. jsme schopni zpracovat prakticky každou problematiku v oblasti izolací a stavební fyziky.

V současné době jsme vybaveni odpovídajícím přístrojovým vybavením na impedanční defektoskopii (identifikace vad hydroizolačních povlaků) a dalším přístrojovým vybavením.

Spolupracujeme s dominantními vysokými školami stavebního zaměření v České republice. ČVUT v Praze a VUT v Brně, kde využíváme vědecké laboratoře a také působíme v pedagogických funkcích. Velmi významnou částí naší činnosti jsou inspekce, poradenství in situ s identifikací vad a návrhem nápravných opatření.

Jsme jazykově vybaveni. Naše expertízy mohou být v angličtině, němčině, ruštině, případně v dalších jazycích.

V současném stavu EU, což považujeme za úžasnou situaci, není problém tyto práce vykonávat prakticky kdekoliv.

Rozsah naší činnosti:

 • poradenství a odborné posudky v oblasti stavebních izolací a stavební fyziky
 • inženýring a konstrukce vodotěsných řešení
 • příprava stavebních dokumentů
 • kontrola stavebních prací, např. hydroizolačních systémů, fasád ETICS atd.
 • provádění průzkumů se základním vzorkováním střešních konstrukcí a analýzou odebraných vzorků
 • letecké průzkumy s použitím dronu – detekce těsnosti vodotěsnosti pomocí nedestruktivní impedanční defektoskopie

Ing. Marek Novotný, PhD., CGT., soudní znalec (autorizovaný inženýr)

Ing. Petr Kapička, soudní znalec (autorizovaný inženýr)

Dr.-Ing. Petr Jůn (autorizovaný inženýr)

Ing. Michal Šida, PhD. (autorizovaný inženýr)

Potřebujete se poradit? Nebojte se zeptat.