Akustika

Měření provádíme zvukovým analyzátorem Brüel Kjaer, typ 2270 a 2250.

STAVEBNÍ FYZIKA

 • měření vzduchové neprůzvučnosti vnitřních stavebních konstrukcí
 • měření vzduchové neprůzvučnosti vnějších obvodových stavebních konstrukcí
 • měření kročejové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí
  (ve všech výše uvedených případech jsme schopni doložit teoretický návrh a posouzení dílčích konstrukcí)
 • měření doby dozvuku

ANALÝZA ZVUKU

 • měření hluku z dopravy
 • měření hluku ze stavební činnosti
 • měření hluku stacionárních zdrojů vnitřních
 • měření hluku stacionárních zdrojů vnějších
  (ve všech výše uvedených případech jsme schopni doložit posudek s teoretickým návrhem a posouzením)

Zvukový analyzátor Brüel Kjaer, typ 2270

Grafický výstup protokolu naměřených hodnot analyzátorem zvuku Brüel Kjaer, typ 2270

Laboratoř akustiky a osvětlení

Akreditovaná zkušební laboratoř A.W.A.L. – LAB, s.r.o. č. 1525 zajišťuje:

Měření vzduchové neprůzvučnosti
Název zkušebního postupu/metody: Určení vzduchové neprůzvučnosti
Předmět zkoušky: místnosti v budovách, obvodové pláště budov a konstrukce budov

Měření kročejové neprůzvučnosti
Název zkušebního postupu/metody: Určení kročejové neprůzvučnosti
Předmět zkoušky: Místnosti v budovách, konstrukce budov

Měření doby dozvuku
Název zkušebního postupu/metody: Určení doby dozvuku
Předmět zkoušky: Uzavřené prostory, místnosti v budovách

Měření hladiny akustického tlaku a expozice hluku
Název zkušebního postupu/metody: Určení hladiny akustického tlaku a expozice hluku
Předmět zkoušky: Mimopracovní prostředí venkovní, mimopracovní prostředí v objektu

Měření hladiny akustického tlaku a expozice hluku
Název zkušebního postupu/metody: Určení hladiny akustického tlaku a expozice hluku
Předmět zkoušky: Pracovní prostředí

Měření hladiny akustického tlaku a expozice hluku z leteckého dopravy
Název zkušebního postupu/metody: Určení hladiny akustického tlaku a expozice hluku z letecké dopravy
Předmět zkoušky: Letecký provoz

Měření umělého osvětlení
Název zkušebního postupu/metody: Měření umělého osvětlení
Předmět zkoušky: Pracovní i mimopracovní prostory v budovách

Tepelná technika

 • termodiagnostika vad a nepravidelností konstrukcí pomocí termovizní kamery
  • vyhledávání tepelně-technických závad v obvodových pláštích budov
  • kontrola jakosti provedení tepelných izolací
  • určení polohy průniků vzduchu obvodovým pláštěm budovy
  • lokalizace vlhkého zdiva
  • zjištění rozmístění zabudovaného podlahového vytápění
  • odhalení poruch v topném obvodu v konstrukci dle unikajícího média
 • kontrola provedení střešního pláště pomocí komínové kamery
 • měření povrchových teplot konstrukcí
 • měření relativní vlhkosti vnitřního vzduchu
 • zajištění Blower Door Testu (vhodné zejména pro pasivní a nízkoenergetické domy)

Osvětlení

Umělé osvětlení

Pro měření umělého osvětlení jsme zkušební laboratoří akreditovanou ČIA.
Nabízíme měření umělého a nouzového osvětlení ve vnitřních prostorách budov

Měření umělého osvětlení provádíme kalibrovanými a ověřenými luxmetry PU 550, Metra Blansko

Měřením umělého osvětlení se zjišťuje intenzita osvětlení ve vnitřním prostoru budov. Měření lze provádět jak pro celé ještě nezařízené místnosti, tak pro konkrétní pracovní místa a jejich bezprostřední okolí. Výstupem z měření je hodnota průměrné osvětlenosti a rovnoměrnost osvětlení. Měření se provádí za účelem ověření, zda je daná realizace v souladu s projektovou dokumentací a požadavky norem.

Z měření je zpracován protokol, který může sloužit jako podklad ke kolaudačnímu řízení.

Měření umělého osvětlení je možné provádět pouze za nepřítomnosti denního světla. Z tohoto důvodu se měření ve většině případů provádí ve večerních a nočních hodinách.

Denní osvětlení

Měření denního osvětlení provádíme kalibrovanými a ověřenými luxmetry PU 550, Metra Blansko

Měřením denního osvětlení se zjišťuje rozložení denního osvětlení v prostoru. Na základě toho se půdorys místnosti rozdělí na funkčně vymezené části, které splňují požadavky norem na denní osvětlení, části, kde je možné navrhovat sdružené osvětlení a části, které je nutné osvětlovat pouze uměle.

Na rozdělení místností na funkčně vymezené části je nutné brát zřetel při umisťování pracovišť s trvalým pobytem osob.

Měření denního osvětlení je možno provádět pouze za přesně daných venkovních podmínek, kterými je především rovnoměrně zatažená zimní obloha beze srážek. Tyto podmínky však bohužel nastávají pouze několikrát do roka.

Měření probíhá současně na dvou místech. Je nutné zároveň měřit intenzitu denního osvětlení v interiéru a ve stejném okamžiku zaznamenat hodnotu intenzity osvětlení na nestíněné rovině v exteriéru. Obyčejně se tato hodnota měří na střeše objektu popřípadě na nějakém blízkém vyvýšeném a nezastíněném místě. Z těchto údajů se pak nakonec stanoví výsledný činitel denní osvětlenosti v %.

Měření vlhkosti

Nedestruktivní měření a detekce vlhkosti v konstrukci impedančními vlhkoměry Tramex

Metoda umožňující zjistit vlhkostní poměry pod povrchem konstrukce bez nutnosti provádět vrtané sondy. K měření používáme přístroje CME4CMEXMEPMRH.
Měřicí přístroje pracují na principu elektrické impedance, díky níž proniká signál do dostatečné hloubky. Obvyklá hloubka měření 20 – 30 mm, i více (dle konkrétního přístroje a materiálového složení konstrukce).

 • Měření obsahu hmotnostní vlhkosti podkladních betonových a anhydritových vrstev (přístroje CME4 a CMEX).
 • Měření obsahu hmotnostní vlhkosti ve dřevě pomocí odporových vidlicových sond (přístroje CMEX a MRH).
 • Detekce vlhkosti pod povrchovými materiály, jako např. omítky, sádrokarton, keramické obklady, povlakové izolace a v materiálu jako např. tepelná izolace, zdivo. (přístroje CME4CMEXMEPMRH III).

V případě Vašeho zájmu o měření vlhkosti, nás kontaktujte na e-mail mereni@awal.cz.

Jako autorizovaný distributor společnosti Tramex pro ČR a SR zajišťujeme také prodej těchto měřicích přístrojů.

Defektoskopie izolací

Impedanční defektoskopie povlakových izolací

Metoda určená pro střešní pláště. Umožňuje komparativní měření.
Měření metodou impedanční defektoskopie provádíme pomocí přístroje RWS (Tramex).

V případě Vašeho zájmu o měření vlhkosti, nás kontaktujte na e-mail mereni@awal.cz.

Jako autorizovaný distributor společnosti Tramex pro ČR a SR zajišťujeme také prodej těchto měřicích přístrojů.

Pasivní a nízkoenergetické domy

Potřebujete se poradit? Nebojte se zeptat.