A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat

Tepelná technika, energetické zhodnocení budov

Výpočty a posouzení

Návrhy a posouzení skladeb konstrukcí

Základní tepelně technické posouzení skladby stavební konstrukce:

Posouzení a návrh detailů

Komplexní hodnocení stavebních detailů (tepelných mostů) z hlediska dvourozměrného a trojrozměrného stacionárního vedení tepla a vodní páry:
 • výpočet dvou i trojrozměrných polí teplot a částečných tlaků vodní páry
 • výpočet minimální vnitřní povrchové teploty (teplotního faktoru vnitřního povrchu) a posouzení rizika povrchové kondenzace
 • výpočet tepelné ztráty a lineárního činitele prostupu tepla
 • výpočet součinitelů prostupu tepla okenních konstrukcí
 • výpočet přibližné oblasti kondenzace vodní páry v detailu
 • výpočet přibližné celoroční bilance vodní páry v místě detailu
 • výpočet poklesu dotykové teploty podlahových konstrukcí
 • Pasivní a nízkoenergetické domy 

Výpočet tepelné stability místnosti v zimním a v letním období

 • výpočet průběhu teploty vnitřního vzduchu v místnosti během dne
 • výpočet tepelné stability místností
 • výpočet poklesu výsledné teploty v interiéru při otopné přestávce
 • výpočet vzestupu vnitřní teploty v interiéru v důsledku oslunění
 • návrh okenních otvorů a stínicích konstrukcí
 • Pasivní a nízkoenergetické domy

Hodnocení dynamické odezvy místností v čase na tepelnou zátěž v letním období

 • výpočet průběhu teploty vnitřního vzduchu, střední radiační teploty a výsledné operativní teploty v hodnocené místnosti během dne

Hodnocení dvouplášťových konstrukcí s otevřenou vzduchovou vrstvou

 • výpočet rychlosti proudění vzduchu v otevřené vzduchové vrstvě
 • výpočet průběhu teplot a částečných tlaků vodní páry ve vzduchové vrstvě
 • posouzení rizika kondenzace vodní páry ve vzduchové vrstvě

Zhodnocení tepelné náročnosti budovy

 • výpočet potřeby tepla na vytápění
 • výpočet měrné potřeby tepla na vytápění
 • výpočet průměrného součinitele prostupu tepla budovy
 • vystavení energetického štítku obálky budovy dle ČSN 73 0540-2
 • vystavení průkazu energetické náročnosti budovy dle Vyhlášky MPO č. 78/2013 Sb.
 • energetické audity budov
  • zjištění stavu energetického hospodářství objektu či celého komplexu budov
  • sestavení energetické bilance celého objektu i jeho dílčích částí
  • vypracování variantních návrhů opatření vedoucích ke snížení spotřeby energií
  • energetické, ekonomické, technické a enviromentální hodnocení navržených opatření
 • Pasivní a nízkoenergetické domy - posouzení energetické náročnosti v souladu s TNI 73 03 29, TNI 73 03 30

 


 

  © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba