A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat

Umělé osvětlení

Pro měření umělého osvětlení jsme zkušební laboratoří akreditovanou ČIA.
Nabízíme měření umělého a nouzového osvětlení ve vnitřních prostorách budov

Měření umělého osvětlení provádíme kalibrovanými a ověřenými luxmetry PU 550, Metra Blansko

Měřením umělého osvětlení se zjišťuje intenzita osvětlení ve vnitřním prostoru budov. Měření lze provádět jak pro celé ještě nezařízené místnosti, tak pro konkrétní pracovní místa a jejich bezprostřední okolí. Výstupem z měření je hodnota průměrné osvětlenosti a rovnoměrnost osvětlení. Měření se provádí za účelem ověření, zda je daná realizace v souladu s projektovou dokumentací a požadavky norem.

Z měření je zpracován protokol, který může sloužit jako podklad ke kolaudačnímu řízení.

Měření umělého osvětlení je možné provádět pouze za nepřítomnosti denního světla. Z tohoto důvodu se měření ve většině případů provádí ve večerních a nočních hodinách.

Denní osvětlení

Měření denního osvětlení provádíme kalibrovanými a ověřenými luxmetry PU 550, Metra Blansko

Měřením denního osvětlení se zjišťuje rozložení denního osvětlení v prostoru. Na základě toho se půdorys místnosti rozdělí na funkčně vymezené části, které splňují požadavky norem na denní osvětlení, části, kde je možné navrhovat sdružené osvětlení a části, které je nutné osvětlovat pouze uměle.

Na rozdělení místností na funkčně vymezené části je nutné brát zřetel při umisťování pracovišť s trvalým pobytem osob.

Měření denního osvětlení je možno provádět pouze za přesně daných venkovních podmínek, kterými je především rovnoměrně zatažená zimní obloha beze srážek. Tyto podmínky však bohužel nastávají pouze několikrát do roka.

Měření probíhá současně na dvou místech. Je nutné zároveň měřit intenzitu denního osvětlení v interiéru a ve stejném okamžiku zaznamenat hodnotu intenzity osvětlení na nestíněné rovině v exteriéru. Obyčejně se tato hodnota měří na střeše objektu popřípadě na nějakém blízkém vyvýšeném a nezastíněném místě. Z těchto údajů se pak nakonec stanoví výsledný činitel denní osvětlenosti v %.

 

  © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba