A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat

Impedanční defektoskopie

 

Impedanční defektoskopie povlakových izolací

Impedanční defektoskopie je nedestruktivní metoda, kterou používáme ke stanovení vlhkostního stavu materiálů pod povlakovou izolací. Impedancí se rozumí zdánlivý odpor vznikající při průchodu harmonického střídavého elektrického proudu dané frekvence. Měřící přístroje vyráběné Irskou společností Tramex pracují právě na principu elektrické impedance. Mezi elektrodami, které jsou umístěny na spodní straně přístroje, dochází k přenosu nízkofrekvenčního signálu.

Pomocí nedestruktivních vlhkostních defektoskopů z našeho sortimentu (přístroje DEC SCANNER a RWS) provádíme impedanční defektoskopii, kterou lze podle postupu provádění rozdělit na dvě základní kategorie:

  • analytickou impedanční defektoskopii
  • deduktivní impedanční defektoskopii.

 

Při analytické impedanční defektoskopii se provádí důkladné systematické měření v celé ploše prověřované konstrukce. Výstupem z tohoto měření je zpravidla tzv. vlhkostní mapa, která klientovi dává ucelený přehled o vlhkostním stavu celé konstrukce. Na jejím základě lze stanovit pravděpodobné zdroje zatékání v korelaci s hmotnostní vlhkostí a případně i rozsah požadované demontáže podkladních vrstev z důvodu ztráty jejich funkčnosti. Analytickou impedanční defektoskopii je vhodné doplnit gravimetrickou metodou.

vlhkostní mapa

Při deduktivní impedanční defektoskopii se pomocí vlhkoměru či vlhkostního detektoru cíleně vyhledává zdroj vlhkosti. Při deduktivním měření měřící přístroj postupuje po trase, na které se neustále zvyšuje vlhkost, až k místu s nejvyšší vlhkostí v dané vlhkostí postižené oblasti konstrukce. Tato metoda je zaměřena na vyhledání původce projevu konkrétní vlhkostní poruchy a je velmi efektivní především na tzv. přesypaných střešních pláštích se zatěžovací vrstvou z praného říčního kameniva nebo i vegetačního souvrství, kdy je nutno pro defektoskopii tyto zatěžovací vrstvy lokálně odstranit.

 

  © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba