A.W.A.L. s.r.o.
– držitel Osvědčení o akreditaci č. 227/2011 pro zkušební laboratoř č. 1525 - Laboratoř akustiky a osvětlení
- autorizovaný distributor měřicích přístrojů

TOPWET
        mapa stránek
     Hledat

Expertní a znalecké posudky (Expertizes)

Společnost A.W.A.L. s.r.o. působí na českém a také na evropském trhu expertíz v oblasti stavebních izolací a stavební fyziky, prakticky od roku 1990, kdy byla založena ve formě AWAL – izolace staveb. Od roku 1996 (do současné doby) ve formě A.W.A.L. s.r.o.

Zabýváme se vším z oblasti obalových plášťů stavebních objektů, a to zejména expertízami střešních plášťů, spodních staveb, fasád a inženýrských staveb. Pod odborným vedením Ing. Marka Novotného, PhD. jsme schopni zpracovat prakticky každou problematiku v oblasti izolací a stavební fyziky.

V současné době jsme vybaveni odpovídajícím přístrojovým vybavením na impedanční defektoskopii (identifikace vad hydroizolačních povlaků) a dalším přístrojovým vybavením.

Spolupracujeme s dominantními vysokými školami stavebního zaměření v České republice. ČVUT v Praze a VUT v Brně, kde využíváme vědecké laboratoře a také působíme v pedagogických funkcích. Velmi významnou částí naší činnosti jsou inspekce, poradenství in situ s identifikací vad a návrhem nápravných opatření.

Jsme jazykově vybaveni. Naše expertízy mohou být v angličtině, němčině, ruštině, případně v dalších jazycích.

V současném stavu EU, což považujeme za úžasnou situaci, není problém tyto práce vykonávat prakticky kdekoliv.

Rozsah naší činnosti:
 • poradenství a odborné posudky v oblasti stavebních izolací a stavební fyziky
 • inženýring a konstrukce vodotěsných řešení
 • příprava stavebních dokumentů
 • kontrola stavebních prací, např. hydroizolačních systémů, fasád ETICS atd.
 • provádění průzkumů se základním vzorkováním střešních konstrukcí a analýzou odebraných vzorků
 • letecké průzkumy s použitím dronu - detekce těsnosti vodotěsnosti pomocí nedestruktivní impedanční defektoskopie

Ing. Marek Novotný, PhD., CGT., znalec (autorizovaný inženýr)
Dr.-Ing. Petr Jůn (autorizovaný inženýr)
Ing. Michal Šida, PhD.

Expertizes

A.W.A.L. s.r.o. has been active on the Czech and European markets for building insulation and building physics expertise, since 1990, when it was founded in the form of AWAL - insulation of buildings. Since 1996 (to date) in the form of A.W.A.L. s.r.o.

We deal with all areas of the building envelope, especially with the expertise of roof cladding, underbuildings, facades and civil engineering. Under professional guidance of Ing. Marek Novotny, PhD. we are able to handle virtually every issue in the field of insulation and building physics. We are currently equipped with appropriate instrumentation for impedance defectoscopy (identification of defects of waterproofing coatings) and other instrumentation.

We cooperate with the dominant higher education schools in the Czech Republic. CTU in Prague and BUT in Brno where we use scientific laboratories and we also work in pedagogical functions. A very important part of our activity is inspections, in site advice with the identification of defects and proposals for corrective measures.

We have linguistic equipment. Our expertise can be in English, German, Russian, or other languages. In the current state of the EU, which we consider to be an amazing situation, it is not difficult to carry out this work virtually anywhere.

We provide comprehensive services across a range of small and large building issues in terms of construction waterproofing and building physics. We could offer collaboration on projects that require high technical expertise in relevant disciplines.

Scope of our activities:
 • Consulting and expertizes in terms of construction waterproofing and building physics and acoustics
 • Engineering and design of waterproofing solutions
 • Construction documents preparation
 • Supervisions of constructions works i.e. waterproofing systems, ETICS facades, etc.
 • Conducting of surveys with core sampling of roof structures and analysis of taken samples
 • Aerial surveys with using a drone
 • Waterproofing leaks detection using non-destructive impedance defectoscopy
 • Training of contractors and architects in terms of waterproofing installation and design
 • Acoustic measurement and analysis of acoustical problems

Ing. Marek Novotný, PhD., CGT, expert, (authorized engineer)
Dr.-Ing. Petr Jůn, (authorized engineer)
Ing. Michal Šida, PhD.

  © A.W.A.L. s.r.o., správa: Mon Alba